Thực hiện kế hoạch số 83/KH- THLV ngày 4 tháng 5 năm 2021 về việc thực hiện công tác kiểm tra cuối năm và nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh năm học 2020-2021.